Page content

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wat is een Vereniging van Eigenaren(VvE)?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een vereniging van bewoners van een appartementencomplex waarvan een huizenkoper van rechtswege lid wordt. Men kan er dus niet voor kiezen om lid te worden of beter gezegd NIET lid te worden.

Wat is het doel van een VvE?

De VvE heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de individuele eigenaren te behartigen. Een voorbeeld van deze belangen is het onderhoud van het appartementengebouw en alle andere gemeenschappelijke zaken die hiermee gepaard gaan. In de akte van splitsing, ook wel splitsingsakte genoemd, staat aangegeven welke delen er onder deze gemeenschappelijke delen vallen en welke delen van het appartement behoren tot een bepaald individueel appartementsrecht. In deze akte staat tevens vermeld welk splitsingsreglement er van toepassing is en welke verdeelsleutel er geldt voor de verschillende appartementen.

Wat is een VvE bijdrage?

De verdeling van de totale maandelijkse VvE bijdrage die alle eigenaren bij elkaar opgeteld moeten doen wordt op basis van de verdeelsleutel uit de splitsingsakte bepaald. Bij kleinere VvE’s van bijvoorbeeld 3 leden wordt dit bijvoorbeeld genoteerd als 1/3e aandeel. Bij de wat grotere VvE’s komen verdeelsleutels voor die bijvoorbeeld als 39/3454e aandeel genoteerd worden. Vaak is deze verdeelsleutel gebaseerd op de oppervlakte van de woning en de bijbehorende ruimte. De hoogte van VvE servicekosten zijn ooit in overleg met de eigenaren in een vergadering vastgesteld. De VvE bijdrage kan worden aangepast na goedkeuring door de eigenaren, of het merendeel daarvan, tijdens de jaarlijkse VvE vergadering. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er uit het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP of MJOP) blijkt dat de te verwachten kosten hoger zullen uitvallen dan de totale opbrengsten van de VvE bijdragen. In dat geval kan het verstandig zijn om de VvE bijdrage (tijdelijk) te verhogen. De verdeling van de totale kosten blijft echter op basis van de verdeelsleutel bepaald. Het kan dus niet zo zijn dat de eigenaren bepalen dat één van de eigenaren meer moet gaan betalen dan een andere eigenaar met dezelfde verdeelsleutel.

Wat is een reservefonds van de VvE?

Sinds 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren wettelijk gezien verplicht om een reservefonds aan te houden. De reden hiervan is dat de VvE geld onder zich moet hebben om periodiek onderhoud te kunnen laten uitvoeren. Het gaat dan om onderhoud wat niet jaarlijks terugkeert. Het reservefonds is dus een wettelijk verplichte spaarpot waardoor eigenaren kunnen voorkomen om bij noodzakelijk onderhoud niet een groot bedrag ineens hoeven te betalen. Het was nooit verplicht om een minimum bedrag in het reservefonds aan te houden maar hier komt verandering in als het aan minister Blok voor Wonen ligt. Hij wil dat eigenaren van een appartement uiterlijk per 2017 maandelijks verplicht geld gaan storten in de kas van de VvE. Op deze manier hoopt hij verpaupering tegen te kunnen gaan en wil hij onwillige appartementseigenaren kunnen dwingen om mee te betalen aan onderhoud van hun appartementencomplex.

Wat is een VvE-vergadering?

Een VvE-vergadering is een jaarlijkse terugkerende vergadering waar de leden van de VvE voor worden uitgenodigd om te komen vergaderen over het reilen en zeilen binnen de VvE. Wanneer de eigenaren de uitnodiging voor de vergadering ontvangen dan zit daar vaak de ‘agenda’bij. Op deze agenda staat aangegeven welke punten en op de vergadering aan bod komen. In principe kunnen de eigenaren alleen over deze punten (rechtsgeldige) besluiten gaan nemen. Vaak wordt er in de jaarlijkse vergadering onder mee gesproken over:

 • Het exploitatie-overzicht en de balans
 • De begroting van het komende jaar
 • De hoogte van de VvE bijdrage voor het komende jaar
 • Eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

In het splitsingsreglement van de VvE staat afgesproken hoe vaak men dient te vergaderen (meestal minimaal 1 keer per jaar) en hoeveel mensen er aanwezig dienen te zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Slapende VvE of Actieve VvE?

Slapende Vereniging van Eigenaren

Slapende VvE

 

Wat is een slapende VvE? We spreken van een slapende VvE wanneer deze Vereniging van Eigenaren niet actief is. Bij een actieve VvE zorgt de vereniging ervoor dat er maandelijks een bijdrage door de appartementseigenaren aan de gezamelijke rekening van de VvE wordt voldaan om het reservefonds op peil te houden en of aan te vullen. Bij een slapende VvE, ook wel niet-actieve VvE genoemd, gebeurt dit dus niet. Er worden maandelijks dus geen stortingen gedaan waardoor er geen geld voor onderhoud wordt gereservereerd. Hierdoor kunnen appartementseigenaren bij noodzakelijk onderhoud dus voor grote (financiële) problemen komen te staan. Dit is de reden waarom het aanhouden van een reservefonds sinds 2008 verplicht is gesteld. Ook is er bij een slapende VvE vaak geen opstalverzekering.

Bij het verkrijgen van een financiering is het hebben van een actieve VvE ook steeds belangrijker geworden. Banken kunnen de (extra) eis stellen dat de VvE actief moet zijn.

Inschrijven VvE bij de KVK (Kamer van Koophandel) verplicht?

Jazeker! Het inschrijven van een VvE bij de KVK is wettelijk verplicht. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u het inschrijfformulier voor het inschrijven van de VvE  vinden. Ook bij een wijziging van het bestuur van de vereniging moet u dit aan de KvK kenbaar maken. Het inschrijven van een vereniging van eigenaren in het handelsregister bedraagt eenmalig EUR 50,00.

VvE Checklist

Het is erg belangrijk en prettig als een VvE goed functioneert. Of  dit het geval is kunt u bij de aankoop van een woning zien aan de VvE Checklist. Uw NVM aankoopmakelaar kan dit voor u nagaan en kan u tevens veelal helpen bij het verbeteren van het functioneren van de VvE.

 

 

  Comment Section

  0 reacties op “Vereniging van Eigenaren (VvE)

  Plaats een reactie


  *