Page content

Wat is een waarborgsom bij de aankoop van een woning?

Wat is een waarborgsom bij de aankoop van een woning?

Een waarborgsom is een zekerheidstelling die een koper bij de aankoop van een woning aan de notaris overmaakt ten behoeve van de verkoper.

Wanneer men een huis gaat kopen dan is het beginsel niet het geval dat de koper van het huis de koopsom direct na het tekenen van het voorlopige koopcontract al overmaakt. Dit zal in de regel pas op de datum waarop de overdracht in de koopakte staat gepland bij de notaris gebeuren. Om als verkoper in dit geval toch wat meer zekerheid te hebben van de kopende partij dat deze aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst zal voldoen, verlangt deze daarom meestal een waarborgsom of bankgarantie. De hoogte van het bedrag van deze waarborgsom is meestal 10 % van de koopsom. In de voorlopige koopovereenkomst wordt een datum afgesproken waarop de koper dit bedrag uiterlijk bij de notaris moet hebben voldaan. In de meeste gevallen wordt dit bedrag door de hypotheekverstrekker rechtstreeks aan de notaris voldaan.

Termijn van de Bankgarantie of Waarborgsom niet haalbaar?

Het kan voorkomen dat de hypotheekverstrekker de afgesproken datum in de koopovereenkomst niet kan halen. Meestal zal de tussenpersoon dan bij de verkopende partij of zijn makelaar vragen om uitstel van deze termijn. Wanneer uitstel door de verkoper wordt verleend dan heeft de kopende partij nog wat langer de tijd om te voldoen aan zijn verplichting tot het overmaken van de waarborgsom of het stellen van de bankgarantie. Als er geen uitstel door de verkoper wordt verleend dat kan het zo zijn dat de koper aan de verkoper zal verzoeken de koopovereenkomst te ontbinden. Ook kan de koper er voor kiezen de waarborgsom uit eigen middelen te voldoen.

Het artikel over de Bankgarantie of Waarborgsom staat als volgt in de koopovereenkomst omschreven.

artikel 5. Bankgarantie. Waarborgsom.

5.1 Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk op 15 september 2015 een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € 20.000,-, zegge TWINTIGDUIZEND EURO. Deze bankgarantie moet (i) onvoorwaardelijk zijn, (ii) voortduren tot tenminste één maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en (iii) de clausule bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee handelen als in artikel 11 is bepaald. Indien zich het gestelde in artikel 11.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze koopovereenkomst verplichten de bankgarantie te innen. Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper gestelde bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.

5.2 In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter hoogte van het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens derdenrekening. De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op genoemde rekening.Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 11 bepaalde, met de koopsom worden verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een door koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van deze koopovereenkomst heeft voldaan. Over de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

5.3 Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 5.1 genoemde bedrag respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel 11.2 aan verkoper zijn verbeurd.

De uitleg die bij dit artikel hoort staat in de toelichting op de NVM koopovereenkomst als volgt omschreven.

Artikel 5

Het is gebruikelijk om overeen te komen, dat de koper na het tot stand komen van de koopovereenkomst een bankgarantie stelt voor een bedrag van 10% van de koopsom. Het gaat daarbij om een verklaring van de bank waarin wordt gegarandeerd dat de bank dit bedrag zal uitkeren indien de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Met het stellen van een bankgarantie gaat enige tijd gemoeid. In verband daarmee wordt de termijn in artikel 5.1 vaak op vijf à zes weken gesteld. Voor een garantieverklaring berekent de bank een vergoeding.

In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper een waarborgsom storten. Het is gebruikelijk en verstandig om een eventuele waarborgsom te storten bij de notaris. Als de koper als consument koopt mag de waarborgsom of de bankgarantie op grond van de wet vaak niet hoger zijn dan 10% van de koopsom.

Artikel 5 beoogt de verkoper een bepaalde zekerheid te bieden dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. Eventueel kan de boete, die in artikel 14 wordt genoemd, op de bankgarantie of de waarborgsom worden verhaald. Als de waarborgsom van enige omvang is of niet al te kort bij de notaris berust, zal de notaris doorgaans rente aan de koper vergoeden.

 

  Comment Section

  3 reacties op “Wat is een waarborgsom bij de aankoop van een woning?


  Door valk op 24 oktober 2016

  zitten er kosten aan een waarborgsom voor de koper


  Door valk op 24 oktober 2016

  zitten er kosten aan een waarborgsom voor de koper en welke rente wordt gehanteerd?


  Door Nico op 25 maart 2019

  Wat is de uitleg van clausule 5.3?

  Plaats een reactie


  *